درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 

شرکت بارش اطلاعات کرمان
شماره ثبت9843 
مدیر عامل:
 آقای مهندس مسعود شاکر
کارشناس نرم افزار : 
آقای مهندس محمد سعید نژاد 
همکار ان :
آقای مهندس حسام حسین رضایی